Arrangementer
 

 
     
 

 

 
   

   
     
     
     
     
 
     
     
 

Hygge/foredragsaften i Nors Sognehus (24. februar 2015)

Tirsdag d. 24. februar mødte 40 gravere, gravermedhjælpere og ledsagere op i Nors Sognehus, for at samles til kursusudvalgets hyggeaften, hvor de havde inviteret sygehuspræst på Ålborg universitetshospital, Ruth Østergaard Poulsen, til at holde foredrag om emnet ”hvad sker der med mennesket, når det kommer på herrens mark, og hvordan møder vi mennesket der”.

Formanden for Fakk Thisted, Ernst Møller Lauridsen bød alle velkommen, og vi indledte aftenen med at spise sammen, der blev snakket rigtig godt ved bordene både om arbejde og fritid, herefter fortalte Ruth om hendes arbejde med mennesker i sorg, under hele foredraget bragte hun emner og eksempler frem som vi gravere og medhjælpere kan relatere til, Ruth er god til at vende det hele lidt på hovedet, og det var en god øjenåbner for os der møder mennesker i sorg.

Vi sluttede en rigtig god aften af med Jyttes hjemmebag og en dejlig sang, Ernst takkede Ruth og de fremmødte for en dejlig aften, og opfordrede alle til at møde op til vores generalforsamling på Øst Vildsund færge kro mandag d. 16. marts, Vi ses.

Referent, Jørgen Christiansen

 
     
 

 
 

----- o ----- O ----- o -----  

 
  Grandækningskursus på Lødderup kirkegård (20. oktober 2014)

Oktober bankede på – grandækningskursus 2014 ligeså. Torsdag den 16. oktober havde Skjoldborg kirkegård besøg af 4 nye gravere/medhjælpere. Meget er nyt, grangrene forskellige slags, hvor skal de klippes, affald, redskaber, påklædning. Svend ledte alle på vej, delte ud af gode råd og erfaring. Mandag den 23. oktober havde 54 gravere/medhjælpere sat hinanden stævne på Limfjordsøen Mors, nærmere bestemt ved Kaj Emil, Lødderup kirkegård. Morsø Hus som nærmeste nabo, dannede rammen om morgenkaffen, hvor menighedsrådet var vært. Kredsens formand Ernst Møller Lauridsen bød velkommen til nye og erfarne, med ønsket om dagen måtte gi` inspiration til de næste mange dage med knæpuder – fornuftig påklædning og saksen i hånden. Til dagen var kirkegårdsassistent Erik Søvndal fra Holstebro indbudt. Han fortalte bl.a. om arbejdsfordeling, kirkegården, arbejde i teams, de 5 forskellige grandækningstyper, der bliver brugt på bykirkegårdene i Holstebro. Senere måtte han erfare, grandækningen er lidt anderledes uden for bymurene. Endnu medens termokanderne vandrede kom Kaj Emil med praktiske oplysninger for dagen. Med Inger Marie`s navneopråb var holdene sat, 2 på hver, de nye fik en erfaren makker. Efter en times tid begav deltagerne sig om på den anden side af diget, klædt på til opgaven. Som noget nyt, et bundt nobilis og et bundt normanns ved hvert udvalgt gravsted, der måtte så gerne byttes grene med naboen. Nye ideer opstår, ”vi plejer at gøre …” må gerne smides over diget, se nye muligheder. Efter et par timer med livlig snak og aktivitet var de anviste gravsteder pyntet. Uden mad og drikke …. Koteletter i fad, desserten is. Udstyret med stemmesedler gik turen igen på kirkegården, gravstederne gennemgået, præmier uddelt. Tak til Erik Søvndal, for du ville afsætte nogle timer til os, med ris og ros. Tak til menighedsråd og køkkenpigerne. Tak til Svend og Kaj Emil som lagde kirkegårde til ved året grandækning og tak til gode kollegaer for hyggeligt samvær og med ønsket om en rigtig glædelig jul til alle.

Ref. Jytte
 
     
 

       

 
 

----- o ----- O ----- o -----  

 
 

Koncert med Neighbours (3. februar 2014)

Mandag d. 3. februar var medlemmerne m.fl. i Thisted afdelingen inviteret til en musikalsk oplevelse i Nors Sognehus.
43 gravere, medhjælpere, ægtefælder, m.fl. tog imod tilbuddet. Og jeg tror at jeg på alles vegne kan sige at det blev en fantastisk aften.
Helge Engelbrecht og Tommy Rasmussen fra Neighbours leverede underholdningen i tæt dialog med publikum.
Helge var utrolig god til at krydre de musikalske indslag med anekdoter og vitser, mens Tommy på hans helt specielle måde supplere med små bemærkninger. Og på opfodring blev der givet lidt igen fra publikum.
I pausen blev der serveret kaffe og et stort udvalg af medbragt hjemmebag.
Endvidere blev der sunget fødselsdagssang for lydmanden i anledning af hans 25 års fødselsdag.
Efter koncerten kunne der købes ind af Helge Engelbrecht’s bog og CD/DVD’er af Neighbours.

 
 
 

----- o ----- O ----- o ----- 

 
 

Sommerudflugt (27. maj 2013)

Årets sommerudflugt fra Thisted afdelingen gik i år til Himmerland med deltagelse af 43 medlemmer, medhjælpere og påhæng.
Vi startede fra Vildsund kl. 8 med opsamling i Østerild og Vesløs. De sidste 3 stødte til senere i egne biler.
Lidt nord for Sebbersund holdt vi ind på en rasteplads for at nyde kaffen og rundstykkerne, som kursusudvalget havde medbragt.

Derefter gik turen til Lille Vildmose .
Lille Vildmose er et stort naturområde, omkring 28 km sydøst for Aalborg. Området er et dels privat og dels statsejet, fredet område på ca. 7.600 ha. Størstedelen ejes af Aage V. Jensens Fonde.
I forbindelse med fredningen, som er én af Danmarks største, er der skabt mulighed for naturgenopretning, stianlæg, fugletårne m.v.
Midt i området ligger Vildmosegaard, der er en lille hovedgård, som blev oprettet i forbindelse med tørlægning af de 4 søer i Lille Vildmose, Møllesø, Birkesø, Toftesø og Lillesø i 1760 iværksat af lensgreve A. G. Moltke.
Ved Vildmosegaard findes nu Lille Vildmosecentret med besøgsfaciliteter, Lille Vildmose Naturskole og et vandrerhjem.
Det er det største højmoseareal inden for løvskovsbæltet i Nordeuropa med tørvelag på op til 5 meters tykkelse. Det førte under 2. verdenskrig til en stor produktion af tørv til opvarmning, der senere blev omstillet til produktion af spagnum til gartneri og haver. Denne produktion fortsatte indtil 2008. Til transport af den udvundne tørv findes i mosen Danmarks største net af industribaner med smalspor (700 mm sporvidde).
Lille Vildmose har et rigt dyreliv, og er kendt for bestanden af kronhjort samt for at være den eneste yngleplads for kongeørn i Danmark.
Her fik vi en guide med i bussen. Han førte os rundt i området, både i bus og til fods. Undervejs midt ude i naturen nød vi sandwichs, som var købt hjemmefra.

Efter 2½ times naturoplevelser satte vi næsen mod Buderup Ødekirke.
Kirken ejes af Naturstyrelsen, men er forpagtet ud til Rebild kommune , som bruger den til forskellige formål, primært af kulturel karakter .
Kirken var desværre låst, så det var kun ved hjælp af kameraet at vi fik billeder af det indvendige.

Sidste stop på turen var ved Jyske Skovhave i hjertet af Rold Skov.
Efter et par kopper kaffe med hjemmebagte kager blev vi sluppet løs i det 14 ha. store areal tilplantet med over 150 forskellige træer og buske, bl.a. Danmarks største nåletræ.
En del af os fik på den én time lange spadseretur opfrisket vores ’børnelærdom’, hvad angik danske og latinske navne.

På hjemturen gjorde vi holdt hos Cafe Bondestuen i Aggersund, hvor vi indtog vores aftensmad, kyllingefilet med kartofler og salat. Og en god isdessert.
Ved halvni-tiden steg de sidste af os af bussen i Vildsund.

>Se billederne ved at trykke her<

 

 
 

----- o ----- O ----- o -----

 
 

FAKK Thisted afd. generalforsamling (12 marts 2013)

Tirsdag d. 12. marts 2013 blev der afholdt generalforsamling i Fakk Thisted afdeling.

Øst Vildsund færge kro dannede igen i år rammen om generalforsamlingen, hvor 32 gravere og ægtefæller, heraf 25 stemmeberettigede mødte op trods sne og sjap.

Formanden Ena Fuglsang indledte aftenen med velkomst og foreslog æresmedlem Jørgen Toft som dirigent, Jørgen takkede for valget hvorefter han igen gav ordet til formanden.

Ena berettede om årets aktiviteter i Thisted afd. hvor der igen i 2012 har været mange arrangementer f.eks. blomsterbinding, aftenudflugt, sommerudflugt, grandækningskursus og hyggeaften med sang og musik, og hvor gravere, ægtefæller og medhjælpere har været gode til møde op. Et kursus for bestyrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter er netop afviklet i Gjøl, hvor temaet bl.a. var pensionsordning, lønforhandling og alm. orientering om forbundets arbejde. Ca. halvdelen af afdelingens gravere er med i en erfa-gruppe og der er 7 grupper fordelt i afdelingen. Thisted. Afd. havde 3 delegerede af sted til Nyborg til Delegeret møde juni 2012 + 2 der var inviteret af Forbundet. 5 bestyrelsesmøder i det forgangne år.

Deltagelse i kirkegårdsmessen med en stand fra afd. Et bestyrelses-medlem møder som regel op til medlemmers runde dage fra 50 år og opefter + til 25 års jubilæum. Bestyrelsen tilbyder assistance ved udfyldelse af lønforhandlingsskemaer.

Ena, kunne fra Hovedbestyrelsen, berette om en gennemgang af forbundets økonomi, der er bl.a. sket besparelser ved omlægning af forsikringer og der er også sket besparelser på trykning og udsendelse af bladet. De fleste arbejdsskade-sager der er på landsplan bliver nu behandlet i forbundet, hvor man tidligere benyttede sig mere af konsulent Ulrik Hauger, så med disse besparelser og sidste års kontingent stigning ser forbundets økonomi nu fornuftig ud. Vi blev også underrettet om resultater på de sidste års lønforhandlinger, hvor der nogen steder er givet mange lønkroner til ansøgere, men desværre er der også mange eksempler på menighedsråd der ikke påskønner uddannelse og kvalifikationer og afviser lønforhandling. Der blev pr. 1. aug. 2012 indgået et sekretariatssamarbejde med Danmarks Kirketjenerforening og det medførte at der nu også er ansat en sagsbehandler på deltid på Forbundskontoret.

Afdelingens kasserer Kaj Emil berettede om en sund økonomi, med et overskud på omkring 22.000,- det gav ikke anledning til spørgsmål og kunne altså godkendes.

Så nåede vi til valg af formand, Ena Fuglsang genopstillede ikke og vi måtte derfor komme med forslag,stemmetællerne som i år var forhenværende formand Tage Andersen og Kaj Fuglsang, delte stemmesedler ud og forslagene blev skrevet op, der var en del forslag men alle undtagen én sagde nej tak til at opstille, og vi kunne derfor klappe af vores nye formand Ernst Møller Lauridsen fra Jegindø.

Så nåede vi til valg til bestyrelsen hvor Inger Marie Nielsen og Svend Nielsen var på valg, efter forslag og derefter afstemning, nåede vi frem til at Inger Marie og Svend fortsætter i bestyrelsen med lige mange stemmer, suppleanter blev Grethe Buckhave og Anders Peter fra Vesløs i nævnte rækkefølge.

Til posten som revisor blev Jørgen Christensen genvalgt og Ena Fuglsang blev suppleant.

Under eventuelt takkede Ernst for valget til formand, han takkede også Ena for hendes arbejde gennem 3 år, Kaj Fuglsang fik også en tak for at være en stor støtte. Tage Andersen, tidligere formand tog også ordet for at sige tak. Til slut holdt Kaj Emil en lille takketale til Ena, for et rigtigt godt samarbejde og for hendes store indsats for Fakk Thisted og forbundet. Jørgen takkede for god ro og orden og resten af aftenen gik med masser af hyggesnak over kaffe og brød, tak for en rigtig god aften.

 

 
 

----- o ----- O ----- o -----

Op
 

Hyggeaften m/ Svankjær Savværk (1. februar 2013)

FAKK Thisted afd.’s kursusudvalg havde inviteret til hyggeaften, fredag d. 1. februar kl. 18.30 i Sognehuset ved Nors kirke. 35 gravere, medhjælpere og andet ”godtfolk” mødte glade og forventningsfulde op, på denne frostklare vinteraften.

Der blev budt velkommen og startet med en enkelt sang. Dernæst blev vi trakteret med håndmadder, serveret af kursusudvalgsmedlemmerne, alt imens snakken gik livlig – man skulle næsten tro det var en ”familie-fest” vi var inviteret til!

Da vi næsten var færdige med de mange madder, ankom aftenens ”program” – SVANKJÆR SAVVÆRK – 4 ”gran”-voksne mænd (”med sølvstænk i det gyldne hår” – ligesom en del af vi andre!!). 4 ”spillemænd” af den bedste slags, med harmonika, guitar, sav og sang.

De underholdt med sang, musik, sjove historier og fællessang i 2 timer – kun afbrudt af en god kaffepause, hvor vi nød Vera’s hjemmebagte kringle og Inger Marie’s lagkager – UHM!!!!

En rigtig dejlig aften hvor vi fik godt fyldte maver og lattermusklerne godt rørt og en masse kollega-graver-snak.

Tak til alle jer kollegaer der tog imod invitationen til at være sammen med os denne aften – tak til Svankjær Savværk for en fantastisk god og sjov underholdning – og ikke mindst en stor tak til kursusudvalget for at arrangere denne dejlige aften.

Kommende arr.:
Generalforsamling tirsdag d. 12.3.2013, kl. 19.00 – på Øst Vildsund Færgekro (Bemærk dato!!)Studietur til Have- og Landskab i Slagelse 28. – 29. – 30. august 2013 (sæt kryds i kalender!!!)
 

 
 

 
 

Tryk på billederne for større udgave

 
 

----- o ----- O ----- o -----

 
 

Blomsterbindingskursus i Nors Sognehus (9. januar 2013)

Onsdag d. 9. januar mødte 22 gravere og medhjælpere op i Nors Sognehus kl. 9. Samtidig kom Kaj (fra Maren’s Blomster i Thisted og tidligere kollega til os) med et ordentlig læs blomster i spande.

Vi blev bænket om bordet med kaffe og rundstykker.

Der blev budt velkommen til alle fremmødte og især til Eva og Maren (også fra Maren’s Blomster og begge kendte med ”graver-faget”).

Efter kaffen gik de 2 piger i gang med at vise os hvordan vi skulle gøre. Eva viste først hvordan man bør binde en buket, alterbuket om man vil, af tulipaner og grønt. Hvor så det nemt ud, men det skulle senere vise sig, at det IKKE var så nemt som det så ud!!!!!! Eller også er vi nogen som har flere tommelfingre end de dygtige ”Blomsterpiger”.

Eva viste os også hvordan vi kunne lave en dekoration af få blomster og en anden idé var, at lave en dekoration i et glasrør med kun grene og et par tulipaner og et enkelt hyacintløg.

Maren viste os hvordan vi kunne lave en krukke, evt. til at stå i våbenhuset, med mest bark på højkant, en enkelt aurikel + en hyacint og nogle få grene og grønt – meget smukt og enkelt. Hun viste os også en dekoration med meget få blomster.

Og så fik vi ellers lov til at gå i gang, og afprøve nogle af ide’erne med egne hænder. Vi fik en spand hver med blomster, og det kom der mange spændende tulipan-buketter ud af + div. dekorationer. Og der var ikke mange der var ens, tror jeg.

Ved 12-tiden havde vi alle fået noget brugbart ud af vores anstrengelser, nogen mere tilfredse med eget arbejde end andre, men mange flotte dekorationer stod der på bordet, da vi endnu engang satte os for at drikke det sidste kaffe der stod på kanderne og spise de sidste rundstykker.

Der blev takket af, især til Eva og Maren – som virkelig havde givet os inspiration – de er SÅ hyggelige og dejlige at være sammen med – og tak til kursusudvalget for at arrangere dagen.

Se billeder fra dagen ved at trykke her

 
 

----- o ----- O ----- o -----

Op

 

Grandækningskursus på Bedsted kirkegård (22. oktober 2012)

Traditionen tro mødtes Fakk. Thisted afdelingens gravere og gravermedhjælpere op til grandækningskursus mandag efter efterårsferien.

I år havde Asger der er graver i Bedsted lagt kirkegård til, vi varmede op med rundstykker og kaffe, som menighedsrådet gav i dagens anledning, der blev også til en lille en som stenhugger Ole Wensien havde skænket, tak for det. Ena bød velkommen til alle fremmødte og takkede Asger og Bedsted menighedsråd for at stille op som værter i år. Asger bød os også velkommen og gav ordet videre til afdelingens forhenværende formand Jørgen Toft, som ville bedømme indsatsen på dette års grandækning, Jørgen bad os alle om at passe godt på os selv mht. varm påklædning, rigtig arbejdsstilling, knæpuder og ikke mindst at variere arbejdet mest muligt.

Efter kaffen gik vi over på kirkegården og fik alt udstyret på, hvorefter arbejdet gik i gang. Vi arbejdede sammen to og to, typisk en erfaren sammen med en knap så erfaren. Snakken gik og der blev drøftet fremgangsmåde, og så blev der ellers arbejdet intenst på at lave den fineste granpyntning.

Da alle havde færdiggjort dagen arbejde, drog vi til Thinghuskroen i Vestervig hvor dagens middag blev indtaget, der var godt gang i graversnakken rundt om alle bordene mens vi spiste stedets dejlige middag. Afdelingens kursusudvalg solgte lodder til amerikansk lotteri og mange benyttede sig af chancen for at vinde gevinster fra diverse sponsorer.

Tilbage på kirkegården tog Jørgen Toft os med rundt, i år med nyindkøbt megafon så alle kunne høre både ris og ros. Vi var inddelt på to hold, så mens Jørgen bedømte indsatsen på 1. holds gravsteder, gik resten af os rundt hver især og valgte dagens flotteste gravsted, derefter byttede vi plads så Jørgen kunne bedømme vores gravsteder.

Vi sluttede dagen foran Bedsteds flotte kirke hvor Jørgen Toft roste dagens granpyntninger. Vinderne af Amerikansk lotteri blev udtrukket og dagens bedste granpyntere blev kåret,

Ena og Asger takkede begge for en dejlig dag på Bedsted kirkegård, og vi kunne alle gå hjem med masser af inspiration til vores egen kirkegård.

Tak for denne gang, god grandækning!

Se billeder fra dagen ved at trykke her

 
 

----- o ----- O ----- o -----

 
 

Aftenudflugt til Højslev Planteskole (20. august 2012)

Mandag d. 20. aug. mødte 20 gravere og ægtefæller op til sommerens aftenudflugt. Udflugten gik i år til Højgård planteskole i Højslev. Planteskolen har frøplanteproduktion og dyrker 300 ha., hvoraf ca. halvdelen er med planter og resten med korn. De har produktion af læ, hæk og skovplanter, frugttræer, roser og tulipanløg. Vi mødtes kl. 19 på planteskolen, forinden havde der været mulighed for at fylde bilerne op ved tre opsamlingssteder.

Vi blev budt velkommen af ejeren Erik Andersen, som ville fortælle og vise rundt. Vi startede med at køre i bil hen til rosenmarken. Der var 8 ha med roser, som stod i fuldt flor, så det var et smukt syn der mødte os. Der var vist flere af os der godt kunne tænke os at få et par stykker med hjem. De fleste af roserne bliver eksporteret til Finland, hvor de bl.a. sælges som Morsdagsroser i potter. Pga. kulden i Finland betragtes de som etårs blomster der. Til at pode roserne kommer der forstærkning fra England, som må siges at være eksperter på området. De kan pode op til 4000 roser på en dag (til sammenligning kan de danske arbejdere pode 200 pr dag).

Da vi havde set os mætte på roserne kørte vi lige et vend hen forbi en mark med små bitte Normanns graner. Derefter kørte vi tilbage til planteskolen igen og kiggede ind i den store hal med kassevis af tulipanløg. Det var oprindelig tulipanerne de startede op med, men den produktion er nu blevet udkonkurreret af Hollandske avlere, så den produktion stopper de med næste år.

Vi sluttede af i frokostrummet, hvor vi nød den medbragte kaffe og Erik fortalte lidt mere og svarede på spørgsmål.

En hyggelig og spændende aften som vi takkede for med et par flasker vin.
 

 
   
 

Tryk på billederne for større udgave

 
 

----- o ----- O ----- o -----

 
 

Fakk-Thisted afd.’s sommer udflugt (4. juni 2012)

En sommermorgen mødtes en flok gæve gravere gravermedhjælpere og ægtefæller til Thisted afdelingens årlige sommerudflugt.
Da vi efterhånden havde fået samlet samtlige 59 deltagere op fra de forskellige opsamlings-steder, gik turen mod Djursland. Ena bød alle velkommen ombord og glædede sig over de mange fremmødte, Kristian Steffensen vores efterhånden faste forsanger fik ordet og der blev sunget mens bussen rullede sydøst over.

Vi ankom til ”Staudestedet” omkring kl. 10.00 hvor vi nød kursusudvalgets medbragte kaffe og rundstykker. Staudestedets ejer fortalte om stedet og om hvordan hun startede med salg af stauder. Efter en del staudeindkøb sagde vi tak for opholdet og gik de ca. 500 meter til Rimsø kirke og præstegård, her blev vi modtaget af en veloplagt præst der berettede om Danmarks ældste præstegård, gården der er bygget i det 16. århundrede har gennemgået en omfattende restaurering og vi blev alle 59 budt indenfor så vi kunne se det flotte resultat. Præsten gik med os over i kirken hvor han at fortalte om kirkens historie, der er bl.a. en runesten på en gravhøj på kirkegården.

Vi takkede præsten for rundvisningen og gik til bussen hvor frokosten ventede, kursudvalget havde købt lækre sandwichs og de blev indtaget med velbehag.

Turen gik videre til Rosenholm slot Hvor hele 2 guider ventede os, i gården blev der berettet om bygningens fløje der er opført i forskellige stilarter, Herefter blev vi delt i 2 hold og vi gik inden-for i de flotte sale hvor guiderne på hver deres indlevende måde fortalte om slottets ejere og spændende historie.

Efter slotsopholdet gik turen til den sidste attraktion på vores rundtur nemlig Jyllands eneste rundkirke i Thorsager, der var ikke guide ved denne kirke så der var fri rundtur i den flotte kirke og på den velholdte kirkegård.

Sidst men ikke mindst gik turen til Benta's Cafeteria ved Skive, hvor aftensmaden skulle nydes, på vej dertil takkede Ena kursusudvalget for en veltilrettelagt tur hvor vi nåede at se rigtig meget spændende.

Sponsorer:
Nykøbing M. Plantehandel
Wensien, Bedsted
Vesters begravelsesforretning
HN Maskiner
DanSand
Kirkeklokken, Nykøbing M.
Stenhugger Steen Jensen
Dohms Efterflg., Holstebro
PoulA Erhvervsbeklædning
KirkegårdsMessen 2012

 
   

Op